C. SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGO

8m ago
50 Views
0 Downloads
299.69 KB
5 Pages
Last View : 8d ago
Last Download : n/a
Upload by : Rosa Marty
Transcription

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS———————— No 3661 ————————PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI C/2WROCŁAW 2015C. SZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGOAGNIESZKA FRĄCKOWIAK-ADAMSKAUniwersytet WrocławskiSZKOŁA PRAWA FRANCUSKIEGOI FRANCUSKIE STUDIA MAGISTERSKIEMASTER PROFESSIONNEL DE DROIT EUROPÉENET INTERNATIONAL DES AFFAIRESWydział we współpracy z Uniwersytetem Paris Dauphine prowadzi od 2007roku Szkołę Prawa Francuskiego, a od 2010 roku francuskie studia magisterskiez zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego (Masterprofessionnel de Droit Européen et International des Affaires). Istnienie tych programów jest pokłosiem wprowadzonych w 2004 roku trzysemestralnych kursówprawniczych języków obcych, w tym języka prawniczego francuskiego. Studencitego ostatniego wyrażali dużą chęć zdobywania wiedzy nie tylko terminologicznej,ale też o samym prawie francuskim. Pod opieką prowadzącej zajęcia dr AgnieszkiFrąckowiak-Adamskiej założono przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego studenckie koło naukowe prawa francuskiego. Aby zapewnić jak najwyższy poziom nauczania, wydział wystosował propozycje współpracy do kilkuuczelni francuskich. Pozytywna odpowiedź nadeszła z prestiżowego uniwersytetu Paris Dauphine1 od profesora Joëla Monégera, kierownika Instytutu PrawaDauphine. Podpisano umowę o współpracy przewidującą stworzenie wspólnegoprogramu dydaktycznego, wymianę w ramach programu Erasmus oraz doktoratyco-tutelle.Uniwersytet Paris Dauphine od 2004 roku ma status grand établissement, który pozwala naprzeprowadzanie selekcji kandydatów na studia (podczas gdy zwykłe uniwersytety francuskie mająobowiązek przyjmowania wszystkich chętnych). W 2009 roku, jako pierwszy uniwersytet francuski,otrzymała jedną z dwóch najbardziej prestiżowych na świecie akredytacji uczelni biznesowych —akredytację EQUIS (The European Quality Improvement System) wystawianą przez EuropeanFoundation for Management Development (EFMD).1Przegląd Prawa i Administracji C, cz. 1 i 2, 2015 for this edition by CNSPPiA 100 book cz. 2.indb 6692015-11-26 10:27:50

670Agnieszka Frąckowiak-AdamskaWspólnym wysiłkiem profesorów Joëla Monégera i Krzysztofa Wójtowicza,dr Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej oraz studentów koła prawa francuskiegoutworzono, kończący się uzyskaniem certyfikatu obydwu uczelni, kurs francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego, tzw. Szkołę Prawa Francuskiego.Zajęcia prowadziło 10 wykładowców z Paris Dauphine oraz wykładowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed każdym wykładem przewidziane było intensywne przygotowanie językowe, obejmujące słownictwo prawnicze z danej dziedzinyprawa zapewniane przez wykładowców UWr, przede wszystkim mgr. MichałaKazka. Inicjatywa została wsparta również finansowo, przez Ministerstwo SprawZagranicznych i Europejskich Republiki Francuskiej (za pośrednictwem Ambasady Francji w Polsce). Sekretarzem Szkoły został Krzysztof Kułak, absolwentkursu języka francuskiego prawniczego. W roku akademickim 2007/2008 naukępodjęło 20 studentów, z czego 16 uzyskało certyfikat, w roku 2008/2009 z 24 studentów certyfikat uzyskało 17.Po dwóch udanych edycjach podjęto decyzję o nadaniu programowi bardziej zaawansowanej formy — francuskiego magisterium prawa, czyli Master 22.Zamiast tworzyć nowy program, zdecydowano się na zdublowanie3 założonego w 2005 roku przez profesora Joëla Monégera na Paris Dauphine i cieszącegosię dużym zainteresowaniem programu Master professionnel Droit Européen etInternational des Affaires (DEIA) — rocznych specjalistycznych studiów magisterskich pozwalających na zdobycie zaawansowanej wiedzy z europejskiegoi międzynarodowego prawa gospodarczego. Studia we Wrocławiu prowadzonewedług tego samego programu co w Paryżu obejmują prawo instytucjonalne UniiEuropejskiej, postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskieji Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, unijny rynek wewnętrzny i konkurencji, prawo międzynarodowe prywatne i prawo prywatne porównawcze, stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, prawo transakcji międzynarodowych orazwyspecjalizowane dziedziny prawa unijnego: prawo podatkowe, prawo własnościintelektualnej, prawo spółek, prawo karne, prawa ubezpieczeń społecznych. W ramach studiów przewidziana jest wymiana studentów między Wrocławiem a Paryżem w drugim semestrze, odbycie trzymiesięcznego stażu, a studia kończą sięuzyskaniem francuskiego państwowego dyplomu magistra prawa. Studia dostępnesą dla studentów, którzy mają za sobą 4 lata studiów prawniczych. Zajęcia prowadzone są w języku francuskim i angielskim. Kadra składa się z wykładowcówobydwu uczelni, referendarzy z Trybunału Sprawiedliwości UE, adwokatów i innych ekspertów. Osobą wspierającą współpracę z Wrocławiem w Instytucie PrawaDauphine została dr Hélène Tissandier. Sekretarzem studiów Master we Wrocławiu jest mgr Agnieszka Guzewicz, absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego.2 Studia we Francji podzielone są na trzyletni licencjat oraz studia Master 1 (odpowiednikpolskiego czwartego roku) i Master 2 (odpowiednik polskiego piątego roku).3 W formie tzw. Master délocalisé.Przegląd Prawa i Administracji C, cz. 1 i 2, 2015 for this edition by CNSPPiA 100 book cz. 2.indb 6702015-11-26 10:27:50

Szkoła prawa francuskiego i francuskie studia magisterskie671W październiku 2010 roku nastąpiła inauguracja pierwszej edycji programu M2 DEIA na Uniwersytecie Wrocławskim. Ze względu na to, że studia weWrocławiu, które odbywały się w trybie weekendowym, przewidywały taki samprogram jak w Paryżu, obejmujący ponad 300 godzin zajęć, początkowo studiaprzewidziane były na cztery semestry (2010–2012). W latach 2010–2012 w ramach programu Master studiowało 13 studentów, w tym pięciu francuskiego pochodzenia. Dyplom magistra prawa otrzymało 11 studentów.W celu przyciągnięcia studentów francuskich od roku 2012/2013 Master weWrocławiu trwa również dwa semestry. W roku tym studia we Wrocławiu podjęło9 osób (5 polskiego i 4 francuskiego pochodzenia). Wszyscy studenci uzyskalidyplom Master, a absolwent z Wrocławia, Benoît Renard, był najlepszym studentem obydwu programów — paryskiego i wrocławskiego. Skład grupy w trakcietrzeciej edycji — w roku 2013/2014 był dobrze zrównoważony — 16 studentów(8 polskiego i 8 francuskiego pochodzenia). Dyplom otrzymali wszyscy studenci i ponownie absolwentka z Wrocławia, Alice Dionisi, była najlepszą studentkąprogramów paryskiego i wrocławskiego. Studenci odbywali staże w międzynarodowych kancelariach i instytucjach w Polsce, Francji, Luksemburgu i Argentynie.Od roku 2013/2014 działalność wznowiła Szkoła Prawa Francuskiego, tymrazem koncentrując się wyłącznie na prawie francuskim konstytucyjnym, cywilnym i gospodarczym. Od tego roku zatem równolegle działają Szkoła i studiaMaster. W roku 2013/2014 w Szkole uczyło się 16 studentów, a w 2014/2015 —12 studentów.Współpraca z Paris Dauphine zaowocowała również na polu naukowym, codało impuls do zorganizowania na Wydziale Prawa, Administracji i EkonomiiUWr dwóch międzynarodowych konferencji w języku francuskim. W roku 2008odbyła się, objęta patronatem francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej,konferencja nt. „Europejska przestrzeń sądowa / L’Espace judiciaire européen”,w której udział wzięli specjalizujący się w tej tematyce przedstawiciele środowiskakademickich oraz wysokich instancji sądowych z Polski (sędziowie Trybunału Konstytucyjnego), Francji (sędzia Sądu Kasacyjnego), Belgii, ZjednoczonegoKrólestwa i z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (francuski rzecznikgeneralny Ives Bot). Owocem konferencji jest dwujęzyczna publikacja, stanowiącą wizytówkę Uniwersytetu Wrocławskiego we francuskojęzycznym świecieakademickim.Ponadto dzięki staraniom profesora Monégera Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Gospodarczego (Association Internationale de Droit Économique— A.I.D.E), którego jest członkiem, zorganizowało wraz z Wydziałem Prawa,Administracji i Ekonomii UWr konferencję z okazji XXX-lecia tej renomowanej frankofońskiej organizacji. Stowarzyszenie, skupiające znanych specjalistówz prawa gospodarczego z trzydziestu krajów, ze względu na dotychczasową owocną współpracę UWr z Uniwersytetem Paris Dauphine wybrało nasz ośrodek. Konferencja nt. Crise et droit économique odbyła się we Wrocławiu w dniach 8–9 liPrzegląd Prawa i Administracji C, cz. 1 i 2, 2015 for this edition by CNSPPiA 100 book cz. 2.indb 6712015-11-26 10:27:50

More Result...

672Agnieszka Frąckowiak-Adamskastopada 2012 roku. Publikacja w języku francuskim ukazała się w wydawnictwieLarcier w 2014 roku.W uznaniu za znaczące zasługi w dziedzinie umacniania współpracy naukowej i dydaktycznej UWr z zagranicą w 2010 roku profesor Joël Monéger zostałuhonorowany złotym medalem UWr. W ten sposób poczet profesorów naszejuczelni uzupełniony został o światowej sławy specjalistę w zakresie prawa gospodarczego i porównawczego, którego prace w języku francuskim, angielskimi hiszpańskim, szczególnie dotyczące prawa konkurencji, europejskiego prawaumów i ekonomicznej analizy prawa, stanowią znaczący wkład w rozwój francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego. Docenione zostało również to, żeprofesor Monéger był wieloletnim kierownikiem Instytutu prawa Dauphine i Centrum Badawczego prawa Uniwersytetu Paris Dauphine (2003–2012), posiadaczemprestiżowego tytułu Katedra Jean Monnet ad personam, Honorowym DziekanemWydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu w Orleanie, wiceprzewodniczącymAcademic Society for Competition Law (ASCOLA), członkiem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Gospodarczego (Association Internationalede Droit Économique — AIDE), założycielem i dyrektorem studiów Master 2„Międzynarodowe i europejskie prawo gospodarcze” na Uniwersytecie Paris Dauphine oraz filii tych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim.Ze względu na przejście na emeryturę profesora Monégera od 2013 rokufunkcję dyrektora Master DEIA w Paryżu przejęli profesorowie David Dreyfussi Juliette Maroger. Planowane jest stworzenie na podstawie programu Master podwójnego dyplomu z Uniwersytetem Wrocławskim.Dzięki współpracy z Paris Dauphine UWr jest stale obecny we Francji. Od2011 roku program Master 2 prowadzony na UWr jest uwzględniany w dwujęzycznym przewodniku Ambasady Francji po programach polsko-francuskich. W dniu26 lutego 2014 roku na WPAiE odbyły się organizowane przez tę Ambasadę orazFrancuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce targi „Praca i kariera z Francją”(Salon Etudes et Carrières). Życzliwość i poparcie profesora Joëla Monégera orazjego następców sprawiły, że współpraca Uniwersytetu Wrocławskiego z jednymz najlepszych francuskich uniwersytetów, Paris Dauphine, oraz innymi frankofońskimi ośrodkami naukowymi, stale się rozwija.THE SCHOOL OF FRENCH LAW AND FRENCH MASTER STUDIESMASTER PROFESSIONNEL DE DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONALDES AFFAIRESSummaryThe Faculty runs two leading programs in cooperation with Paris-Dauphine University: theSchool of French Law (established in 2007) and Master professionnel de Droit Européen et Interna-Przegląd Prawa i Administracji C, cz. 1 i 2, 2015 for this edition by CNSPPiA 100 book cz. 2.indb 6722015-11-26 10:27:50

Szkoła prawa francuskiego i francuskie studia magisterskie673tional des Affaires (established in 2010). The School gives students the opportunity to learn aboutFrench constitutional, civil and commercial law. The Master provides students with broad knowledgeof European and international economic law, inter alia EU constitutional law, judicial protectionbefore CJEU and ECHR, EU internal market, private international law, international commercialtransactions, EU tax law.Przegląd Prawa i Administracji C, cz. 1 i 2, 2015 for this edition by CNSPPiA 100 book cz. 2.indb 6732015-11-26 10:27:50

The Faculty runs two leading programs in cooperation with Paris-Dauphine University: the School of French Law established in 2007 and Master professionnel de Droit Européen et Interna